జిల్లా:మెదక్    >    మండలం:రాయకోడ్    >    గ్రామము పేరు :పీపడ్ పల్లి

మొత్తం భూమి

సాగుకు పనికి వచ్చు విస్తీర్ణం

సాగుకు పనికి రాని విస్తీర్ణం

వ్యక్తి సగటు భూమి

అధిక భూమి

తక్కువ భూమి

భూమి స్వభావం

భూమి వివరణ

జలాధారము

సర్వే నెం సాగుకు పనికి వచ్చు విస్తీర్ణం సాగుకు పనికి రాని విస్తీర్ణం భూమి స్వభావం భూమి వివరణ జలాధారము